Maya  la Maison de Gleboff

                                                       17-06-2009 ------ 14-03-2015

                                 HD-D , ED-2 , getest op nier en hartafwijkingen (vrij)

                                                       HD-D , ED-2 & heart free

               Showresultaten / Showresults                          Stamboom / Pedigree

     

                                         Patricia met Maya ,Franse clubmatch te Pierric ! Patricia and Maya , French clubmatch 2012 at Pierric

                                           

                 Patricia met Maya 4de plaats KCM 2011 te Nieuwegein ! Patricia and Maya , 4the place Dutch clubmatch 2011 at Nieuwegein                          

                    

   Michael + Maya in Denemarken. / Michael & Maya in Danmark                                                          

                            

                                                             

22 maanden / months

18  maanden / months:

                     

15  maanden / months : 

14  maanden / months: 

                        

                        

11  maanden / months:

            

10  maanden / months :

                                    

7  maanden / months:

   

                 

4,5 maand / months :

       

11 weken oud / weeks

                        

           5 weken oud / 5 weeks